Riscuri investiționale
 1. Investitorul recunoaște că înțelege pe deplin și își asumă riscurile asociate cu investiția indirectă în Deținătorul Proiectului prin intermediul SPV, unele dintre acestea fiind rezumate mai jos, în mod neexhaustiv, numai pentru comoditatea Investitorului.

 2. Investițiile în acest proiect de finanțare participativă implică riscuri, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți. Investiția Investitorului nu este acoperită de garanția de depozit stabilită în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor sau dispozițiile conexe ale legislației române. Investiția Investitorului nu este acoperită de schemele de compensare a investitorilor instituite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de compensare a investitorilor sau dispozițiile conexe ale legislației române.

 3. Există riscul ca Investitorul să nu primească nicio rambursare a investiției sale.

 4. Participarea la Strângerea de Fonduri nu este un produs pentru economii, iar SeedBlink recomandă Investitorului să nu investească mai mult de 10% din valoarea sa netă în proiecte de finanţare participativă.

 5. Este posibil ca Investitorul să nu poată vinde instrumentele de investiții atunci când dorește. Chiar dacă Investitorul este în măsură să le vândă, acesta poate fi totuși supus pierderilor.

 6. Având în vedere natura companiilor private, pot exista informații limitate - financiare, operaționale sau de altă natură - cu privire la Deținătorul Proiectului. Există riscul ca: (i) să existe fapte sau circumstanțe referitoare la Deținătorul Proiectului pe care Investitorul nu le cunoaște iar (ii) informațiile disponibile publicului și informațiile de pe Platforma cu privire la Deținătorul Proiectului se pot dovedi inexacte și ca urmare, Investitorul poate suferi o pierdere totală sau parțială a investiției sale.

 7. SeedBlink nu verifică în mod independent informațiile referitoare la Deținătorul Proiectului, excepție făcând Deținătorii Proiectului care nu au investitor principal şi care sunt verificate exclusiv din punct de vedere juridic, și nu aprobă nicio demarare de investiții directe sau indirecte. Deși SeedBlink evaluează potențialii Deținători de Proiect pentru a determina care din aceștia vor fi eligibili ca investiții potențiale pentru membrii Platformei, această evaluare nu constituie o aprobare sau o recomandare de a investi în Deținătorul Proiectului în special și nu stabilește o relație consultativă între SeedBlink și Investitor. SeedBlink nu s-a angajat să depună vreo diligență cu privire la Deținătorul Proiectului și nu va fi răspunzător în ceea ce privește performanța sau neexecutarea acestuia în trecut, în prezent sau în viitor. În special, SeedBlink nu este responsabil pentru informațiile din KIIS-ul Deținătorului Proiectului.

 8. Investitorul ar trebui să-și consulte proprii consilieri juridici, fiscali, de investiții și financiari în ceea ce privește caracterul adecvat, potrivit și oportunitatea participării la Strângerea de Fonduri. SeedBlink nu sfătuiește Investitorul cu privire la valoarea investiției sale și nu oferă niciun alt serviciu consultativ Investitorului.

 9. Investițiile în companii start-up implică riscuri semnificative și sunt adecvate numai pentru investitorii capabili să evalueze și să suporte aceste riscuri, care au o nevoie limitată de lichiditate în investițiile lor și care își pot permite pierderea completă a investiției. Investițiile în start-up-uri au un risc de eșec mare. În schimbul investiției sale, Investitorul poate primi în cele din urmă numerar, acțiuni/părți sociale sau o combinație de numerar și acțiuni/părți sociale sau poate să nu primească nimic. Dacă Investitorul primește acțiuni/părți sociale, este posibil ca acțiunile/părți sociale să nu fie tranzacționate public și să nu aibă o valoare semnificativă.

 10. SeedBlink nu garantează performanța viitoare sau rezultatele financiare ale Deținătorului Proiectului. Randamentul investiției va depinde, de asemenea, de succesul lichidității părților sociale/acțiunilor Deținătorului Proiectului și, astfel, valoarea finală a oricărei investiții depinde de factori care nu sunt sub controlul Investitorului. De obicei, Investitorul nu va primi un pachet adițional de acțiuni/părți sociale, dacă există, până la un eveniment de lichiditate, care poate să nu apară mai mulți ani. Prin urmare, Investitorul trebuie să suporte riscul economic al unei investiții pe o perioadă nedeterminată de timp.

 11. Investiția în Deținătorul Proiectului făcută de Investitor prin intermediul SPV este supusă diluării. Acest lucru înseamnă că, dacă afacerea va strânge capital suplimentar la o dată ulterioară, va emite noi acțiuni noilor investitori, iar procentul din capitalul Deținătorului Proiectului pe care investitorul îl deține indirect va scădea. De asemenea, aceste noi acțiuni pot avea anumite drepturi preferențiale asupra dividendelor, veniturilor de vânzare și a altor elemente, iar exercitarea acestor drepturi poate funcționa în dezavantajul Investitorului. Investiția realizată de Investitor poate fi, de asemenea, supusă diluării ca urmare a acordării de opțiuni (sau drepturi similare de a achiziționa acțiuni) angajaților, furnizorilor de servicii sau altor terțe părți.

 12. Investitorul va primi de două ori pe an și de câte ori va fi necesar informații limitate despre Deținătorul Proiectului (aceste informații pot include situații financiare auditate sau neauditate, după caz, cele mai importante acțiuni întreprinse, business plan, etc.). Investitorul nu va primi informații continue despre valoarea sau evaluarea Deținătorului Proiectului, iar Investitorul înțelege și este de acord că orice astfel de informații de evaluare ar fi, în orice caz, de fiabilitate și utilizare limitată.

 13. Dacă Investitorul necesită lichiditate în investiție, Investitorul nu ar trebui să participe la Strângerea de Fonduri. Părțile sociale/acțiunile emise de Deținătorul Proiectului vor fi supuse restricțiilor și procedurilor legale și contractuale de transfer (inclusiv în baza SHA-ului Deținătorului Proiectului sau a altor aranjamente contractuale viitoare). De asemenea, capacitatea Investitorului de a transfera acțiuni/părți sociale în SPV este supusă restricțiilor și procedurilor legale și de reglementare. În prezent, transferul de părți sociale la societățile românești cu răspundere limitată este supus aprobării prealabile a adunării generale a asociaților și a procedurii ulterioare, care sunt prevăzute în legea societăților nr. 31/1990. Investitorul trebuie să consulte consilierii săi juridici. Este posibil ca Investitorul să nu poată transfera părțile sociale în SPV la momentul respectiv sau la prețul dorit de Investitor. De obicei, Investitorul ar trebui să se aștepte să dețină acțiunile/părțile sociale în SPV până la un eveniment de lichiditate la nivelul Deținătorului Proiectului.

 14. Investitorul dobândește drepturi de asociat/acționar numai la nivelul SPV. Investitorul nu va avea nicio putere de vot la nivelul Deținătorului Proiectului. În plus, în mod obișnuit, SPV nu va obține reprezentarea în consiliul de administrație sau nu va avea niciun control asupra gestionării Deținătorului Proiectului.

 15. Strângerea de Fonduri, informațiile din KIIS-ul Deținătorului Proiectului sau orice alte documente legate de participarea Investitorului la Strângerea de Fonduri nu au fost nici verificate, nici aprobate de autorități române sau europene.

 16. Educația și cunoștințele Investitorului nu au fost evaluate neapărat înainte ca Investitorului să i se acorde acces la Strângerea de Fonduri. Prin realizarea acestei investiții, indiferent de testele de cunoștințe de intrare sau de simulare a capacității de a suporta pierderi care ar putea fi disponibile pe Platforma, Investitorul își asumă un risc ridicat de a efectua această investiție, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți.